Op afspraak

Maandag t/m vrijdag

Schalk Burgerstraat 140

1091 LM Amsterdam

+31 (0)20 6656655

info@alternatievediergeneeskunde.nl

Onze filosofie

Onze filosofie

De ziekte kan pas begrepen worden, als haar relatie tot het geheel bekend is.” – Ted. J. Kaptchuk

De filosofie van Centrum Alternatieve Diergeneeskunde

Wij zijn ons ervan bewust dat ziekte bij een dier door veel factoren beïnvloedt kan worden.

Het centrum kijkt naar het dier in zijn geheel dus denk aan emoties, de omgeving van het dier, voeding etc. Hierbij  worden verbanden gelegd die in de reguliere diergeneeskunde vaak niet meegenomen zijn. Dit komt omdat wij holistisch (Holos – het geheel) denken en behandelen. Als voorbeeld kan er een oorzakelijk verband bestaan tussen darmklachten en huidproblemen. Alle symptomen en omstandigheden worden dus meegenomen in het onderzoek en het stellen van een diagnose.

Waarom bij ons?

Onze diagnostiek en denkwijze verschillen van de reguliere benadering en daarmee bieden we als praktijk een bredere waaier van test- en behandelmethodes. In onderling overleg zoeken de professionals van dit centrum naar de beste opties om uw dier te helpen. Bij ons komen chronisch zieke, oude en soms uitbehandelde dieren. Daarbij kiezen we in de meeste gevallen voor een natuurlijke behandeling.

Waarom alternatieve diergeneeskunde

Net als andere beroepen is ook de diergeneeskunde de laatste decennia snel veranderd. Behalve nieuwe westerse diagnoses en therapieën, wordt er ook vaker gebruik gemaakt van alternatieven, zoals homeopathie en acupunctuur. Voor een steeds grotere groep mensen is dit eigenlijk geen punt van discussie meer.
 
De discussie gaat vaak over het al dan niet wetenschappelijk aantonen van de methodes die gebruikt worden. Redenen voor mensen om hun dier een alternatieve behandeling te geven is vaak omdat de reguliere diergeneeskunde op een zeker moment geen duidelijke verbetering geeft van de klacht(en).
 
Er zijn ook eigenaren die zelf liever geen antibiotica of bijvoorbeeld prednison slikken en vinden dat ook hun dieren dat niet altijd hoeven te doen.
Behalve naar de klacht van het dier wordt ook gekeken naar het samenspel van factoren die uiteindelijk tot de ziekte hebben geleid. Er wordt uitvoerig navraag gedaan naar de voeding, huisvesting en het gedrag van uw dier. De behandeling is vervolgens dan ook niet alleen gericht op de klacht, maar op het dier in zijn geheel.
 
Men spreekt dan ook vaak van een holistische benadering. Hiermee wordt bedoeld dat andere factoren zoals emoties, voeding, omgeving een grotere rol spelen bij de diagnose en de uiteindelijke behandeling. Als laatste moet u zich realiseren dat de klacht binnen de alternatieve diergeneeskunde niet centraal staat.
 
Genezing heeft een hele andere betekenis gekregen.

Energielagen

De betekenis van holistische diergeneeskunde

Holo betekend geheel. Holistische diergeneeskunde is een vorm van diergeneeskunde waarbij aspecten als emoties, energie en spiritualiteit een grotere rol spelen dan in de reguliere diergeneeskunde.


Om te begrijpen hoe zowel de reguliere als de alternatieve therapiën met elkaar in verband staan is het nodig om het een en ander over energielagen uit te leggen.
Energetische geneeskunde zoals acupunctuur, homeopathie, osteopathie en nog diverse andere therapiewijzen, hebben te maken met trilling ook wel energie genoemd. Deze trilling valt buiten ons normale waarnemingsvermogen en kan alleen met behulp van instrumenten of intuïtie worden gevoeld/gemeten.


Bij de diagnostiek en de behandeling van het dier gaat men ervan uit dat een dier behalve een fysiek ook een energetisch systeem heeft. De Chinezen noemen deze energie Chi, deze is ook verwant aan het Griekse Pneuma, Prana vanuit de Yoga en in het Latijn Spiritis Vitalis. Deze energie houdt niet op aan de buitenkant van de vacht, maar maakt deel uit van een groter geheel. De energie is onder te verdelen in een drietal lagen, met voor elke laag een aantal specifieke eigenschappen.

Fysieke laag

Deze bevindt zich bij de mens op 0-10 cm en bij de hond op 0-5 cm afstand van het lichaam. Alle fysieke klachten zijn hierin terug te vinden.

Emotinonele laag

Bij de hond tussen de 5 en de 20 en bij de mens tussen de 10 en de 30 cm van het lichaam bevindt zich de emotionele laag. Emotionele klachten zijn hierin energetisch terug te vinden.

Spirituele laag

Op meer dan 30 cm bij de mens verwijderd en meer dan 20 cm bij de hond bevind zich de spirituele laag. In deze laag bevinden zich onder andere de persoonlijke spirituele taken en overgeërfde familiepatronen. In deze buitenste laag bevinden zich ook de chacra’s welke een belangrijke rol spelen in de uitwisseling met de buitenwereld.

Westerse benadering

In de Westerse benadering van een ziekte wordt gekeken naar het fysieke functioneren van een dier. Het geneeskundig model is gebaseerd op de aanname dat de wereld en dus ook het dier opgebouwd is uit materie. Door de materie te bestuderen krijgt men inzicht in hoe een dier functioneert en hoe ziekte ontstaat. Door middel van dit onderzoek krijgt men ook een idee over wat de norm is (bijvoorbeeld de normaalwaarden van bloedonderzoek). Een afwijking van de norm kan leiden tot ziekte. Deze wordt behandeld door de norm via chemische en/of lichamelijke ingrepen te herstellen.

Al veel langer dan de Westerse geneeskunde bestaan er ook geneeswijzen die een andere basisprincipe hanteren bij hun benadering van ziekte.
Een voorbeeld hiervan is de Traditionele Chinese Geneeswijze. In het oude China heeft men een energetisch model aangenomen om hiermee de mens, dieren en de omgeving te kunnen verklaren. De wisseling van de seizoenen, de groei van de gewassen, het ouder worden van de mensen en nog veel meer wordt vanuit dit energetisch model verklaart.

Mens en dier zijn met hun eigen energiesysteem uiteindelijk onderdeel van een veel groter geheel. Ook energie uit de omgeving, onder andere via voeding- en ademenergie wordt opgenomen in het lichaam. In het lichaam en daarbuiten vindt een constante stroom van Chi plaats. Ziekte voor een acupuncturist is dan ook geen afwijking van de materie, maar een afwijking van de energie. De behandeling is dan ook gericht op het herstellen van de energiestroom om zo het systeem te ‘ontkrampen’ en uiteindelijk ook de fysieke klachten te verhelpen. Zie verder ook het verhaal over acupunctuur onder het kopje behandelmethodes.
Zoals hiervoor al vermeldt houdt de energie niet op aan de buitenkant van de vacht. Hoe verder je van een dier verwijderd bent hoe meer emotionele en spirituele aspecten een rol gaan spelen in de kwaliteit van de trillingen die om het dier heen hangen. Onder andere de Ayurveda, maar bijvoorbeeld ook de Bach bloesem therapie en homeopathische verdunningen boven de D30 houden zich bezig met de spiritulele laag. Het gaat hierbij om bewustzijn en intuïtie.

In dit gedeelte rijpen onze ideeën, visies en helaas ook onze dogma’s.
De behandeling is er dan ook op gericht om vastzittende gedachten weer te laten stromen en om meer gebruik te maken van de kwaliteiten die elk individu tot zijn beschikking heeft. Hiermee zal uiteindelijk ook meer energie terugstromen naar de fysieke laag.

Samenvatting energielagen

Het verschil tussen de holistische en de reguliere diergeneeskunde is een verschil in benadering.

Regulier (Westers) wordt alleen rekening gehouden met de fysieke laag, voor een holistisch dierenarts is de emotionele en spirituele laag van een ziekte net zo belangrijk.
Wilt u meer lezen over een aantal van de verschillende therapiën, leest u dan verder onder methodes.

Om de energie en vooral natuurlijk het niet goed doorstromen ervan te kunnen vaststellen worden er diverse technieken gebruikt. In de Chinese acupunctuur maakt men gebruik van de pols – en tongdiagnostiek. Deze geeft inzicht in hoe de elementen en de daarbij behorende energie al dan niet in balans zijn. Er bestaan ook diverse instrumenten om de verschillende energielagen door te meten. Als u hier in geïnteresseerd bent, leest u dan verder onder meetmethodes bij filosofie.

Meetmethodes

Meetinstrumenten

Radiësthesie betekent letterlijk voelen of waarnemen van straling.

De energie om ons heen is te testen. Hier zijn geen occulte, bovennatuurlijke of paranormale gaven voor nodig. Dat er minime electrische stroompjes over onze huid lopen is bekend (ECG, EEG) en dat magnetische velden storend werken op gevoelige apparatuur en gezondheid is ook bekend.

Biotensor

Met onder andere de biotensor worden deze energetische velden waargenomen. In de medische radiësthesie wordt onder andere gebruik gemaakt van een biotensor om de electromagnetische regulatiesystemen van een mens of dier door te meten. Deze door de Duitser Oberbach (her)ontdekte biotensor wordt door degene die de tests uitvoerd vastgehouden. Afhankelijk van wat en hoe er gestest wordt geeft het apparaat een uitslag.

De Lecher-antenne

De Lecher-antenne is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Het centrale deel bevat een lus vergelijkbaar met het geleidingssysteem voor elektromagnetische golven. Het apparaat is voorzien van een schuifweerstand waarmee specifieke frequenties kunnen worden opgespoord en gemeten. In de linker arm van het apparaat kan een magnetisch gepoold staafje worden geschoven om zo de polariteit van de antenne te veranderen.

Behalve het bepalen van aardstralen of bijvoorbeeld een waterbron onder de grond wordt het apparaat ook gebruikt om de energetische balans van organen te meten.

Tijdens het meten wordt de antenne in beide handen gehouden en boven het te meten dier bewogen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het onbewuste waarnemingsvermogen van degene die aan het meten is. De antenne zal automatisch bewegen op het punt waar de energie die men wil meten het sterkst is. Als een magneet die een andere magneet afstoot, als een harde wind die je in de rug blaast zal de antenne omslaan. Het aantal slagen en de polariteit vertellen iets over het orgaan wat gemeten wordt.

Voor een heleboel organen is bekend op welke frequentie deze resoneren en dit is met behulp van de schuifweerstand in te stellen op de Lecherantenne.

Naast allerlei andere instrumenten is de Lecherantenne daarom bij uitstek geschikt om de energetische toestand van een dier te meten.

Het is weinig belastend en kan tot op zekere hoogte ook bij wat moeilijkere patiënten (agressief, angstig, etc.) gedaan worden. Om het instrument te leren beheersen zijn geen paranormale gaven nodig, maar voor sommige mensen wel doorzettingsvermogen.

AANPASSEN: FACEBOOK COMMENTS!!!